Takmičenje dečjeg samostalnog plesa

10. 11. 2018., Subotica

U Vojvodini postoji veliki broj plesačkih radionica koje dobro funkcionišu i gde nastavnici plesova rade sa talentovanom decom i ljudima. Cilj takmičenja samostalnog plesa je da ojača kulturu mađarskog samostalnog narodnog plesa u Panonskoj niziji, da motiviše učenike da u skladu sa svojim uzrastom steknu znanja na polju plesačke tehnike i ovladaju tehnikama improvizacije, nadalje da nastavnike plesa motiviše za primenu drugačijih metoda u obuci plesa. Sve ovo doprinosi jačanju samopouzdanja kod dece, njihovoj sposobnosti izražavanja, samostalnog rada i razvoju kreativnih aktivnosti, podsticajući ih da ne koriste samo „gotove“ proizvode, već da i sami stvaraju kroz kreativno obrazovanje.